Contact info:

  CIGR Mellerdall
  8 An der Laach
  L-6550 Berdorf
  Luxembourg

  e-mail: mellerdall@cig.lu
  Tel: 28 80 80
  Fax: 28 80 80 10